goovaa

ii - - read and download the Holy Bible

nijin są' gaah'in dąį' łahchy'aa goovaa shroonchy'aa, ts'ą' nijin tr'iinin tsal t'inchy'aa łąą są' dha'aii naanaii. 11 Zheh nihdeegiinjil ts'ą' nijin Mary ts'ą' tr'iinin tsal haa gaah'in, dąį' k'iizhak nikiigwigwiintthaiits'ą'khadigigiinjii. K'eiich'i'giiyeenjitkhaiinlii,gold,(gwanzhįhtr'ahk'andąį' gwinzii vagwaatsan) frankincense, ąįįts'ą' gwanzhįh chų' gwinzii ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Illustrations on pages 3, 4, 5, 8, 11, 12, 24, 27, 30, 41, 51, 60, 63, 74, 80, 95, 103, 107, 108, 109, 114, 117, 120, 124, 131, 140, 148, 155, 162, 169, 170, 174, 179 ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Keykulhi Amjoo

>ego tha ka vara un da goovaa ne emme ran galhu vaa nee ku ree baai gai >table eh book ko lee ma >cool says: >anju varah aa vaaane ekamah >cool says: >ekamaku anju akah etanu ge goteh maaragalakah ney ge >shaanee ge dhuniye ! says: >gulhaalee ma veeey ehaa ves easy >cool says: >adhi etanah diyaee ves dhonbe wedding ga ekani >shaanee ge dhuniye ! says: >emee h un bey nu …

Get Price

Chat With WhatsApp

BC Gova - Home

Klik hier voor het Laatste Nieuws. Met deze site willen we onze leden op de hoogte houden van allerlei praktische zaken en nieuws. Natuurlijk willen we ook mogelijke nieuwe leden enthousiast maken voor deze mooie sport. Daarom nodigen wij je van harte uit om eens op een dinsdagavond langs te komen. Tot ziens op de baan. Het bestuur van BC GOVA.

Get Price

Chat With WhatsApp

hari maga

hari maga parisara vinaazaya valakaa, aarþhika haa samaajika vixamaþaa ðurukara, saaðhaaraNa samaajayak apa mavbimata uðaakara gaþa hækkee, 1832 ðii aarambhavuu palaaþ navayee kûþima maayim beðiima ahoosikara, ee venuvata, parisaraaþmaka maayim sahiþa (ikolojikal bavundariis) jana sabhaa namæþi sammuþi ðeezapaalana eekaka pihituvaa gæniimen ya. eya hari maga hevaþ …

Get Price

Chat With WhatsApp

Faculty | Alaska Native Language Center - UAF Home

Hishinlai’ Dinjii Zhuh nąįį Alaska ts’à’ Canada nahkat gwats’an goovaa tr’agwah’yà’. Hishinlai’ received her in Curriculum and Instruction in 2008 and is currently ABD. Her research and interests are on Indigenous language learning and teaching, second language acquisition, self …

Get Price

Chat With WhatsApp

½àñ x “àq .€Ç%ð¸ 7Àã&xÜ ûàñ xü ÿ‚§;xzƒ§/x €g0x†‚g$xÆ‚g"x¦‚g:xfƒ'€g x g ðì ž àÙ {€g ð žCÀs xŽ Ï—Às xN Ïéà9 xÎ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Dinjii Gwiteetr’irilii Gwideht ’yaa K’it T’iinch’yaa

Nats’ąts’ą’ dèegwihee’yàa: Dęhtł’yaa kat juu yindhan voozhri' eeghaii ch’iighoo zhit gwaazhrąįį gwąhtsii, jyahts’a’ reh: Deegwihee’yaa Gwik’it Gwiheelyaa Ji’ Geenjit Dehtł’yaa Kat Ch’agwaahkat Gwich’eechyaa 1 - 17FSH2 Jii act t’ee łuk choo ts’a’ łuk, ts’a’ nin gwandaii gwideek’it gaanigwihee’aa kwaa gwits’i’

Get Price

Chat With WhatsApp

Webrate website statistics and online tools

· belongs to EGIHOSTING - EGIHosting, US. Check the list of other websites hosted by EGIHOSTING - EGIHosting, US.. registered under .COM top-level domain. Check other websites in .COM zone.. The last verification results, performed on (May 12, 2021) show that has an invalid SSL certificate.

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us